fbpx

Privacy Beleid

Bij vragen, neem contact op

Badkamer & Keuken Makleaar

 

 1. Doel

Deze beleid geldt voor al het verwerken van persoonsgegevens uitgevoerd door Badkamer & Keuken Makleaar en heeft als doel om de gebruiker te informeren over de manier waarop Badkamer & Keuken Makleaar het verwerken van persoonsgegevens uitvoert (inclusief details over het type persoonsgegevens dat wordt verzameld en het doel van verwerking) en over de rechten van de gebruiker met betrekking tot hun persoonlijke gegevens.

 1. Contact – Hoe kan ik contact opnemen?

In het geval van vragen over de Privacy Policy kan de gebruiker contact opnemen met Badkamer & Keuken Makleaar via de volgende middelen:

 • Hoofdkantoor is gevestigd op: Donkerweg 3, Heerhugowaard

 • Contacttelefoonnummer is: +31850608665

De gebruiker kan een directe en effectieve communicatie met Badkamer & Keuken Makleaar opzetten door een schriftelijke communicatie naar een van de genoemde adressen te sturen of door een e-mail te sturen naar het adres: badkamerenkeukenmakelaar@gmail.com Daarnaast staat hieronder informatie over de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens:

 • – Handelsnaam: Badkamer & Keuken Makleaar

 • – Identiteit van de verantwoordelijke: badkamerenkeukenmakelaar

 • – Adres: Donkerweg 3, Heerhugowaard

 • – E-mail: badkamerenkeukenmakelaar@gmail.com

 1. Verwerking identificatie – Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens?

In overeenstemming met de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming, met name,

 • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “GDPR”)

Badkamer & Keuken Makleaar verzamelt persoonlijke gegevens in haar bezit wanneer de gebruiker:

 • (i). de formulieren van https://badkamerenkeukenmakelaar.nl/ (“site”) invult;

 • (ii). zich abonneert op de nieuwsbrief;

 • (iii). antwoordt op een peiling of een webformulier invult;

 • (iv). een gedrukt formulier invult;

 • (v). een e-mail stuurt of communiceert per telefoon, die vervolgens in de corresponderende formulieren wordt geladen;

 1. Verzamelde persoonsgegevens – Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Badkamer & Keuken Makleaar verzamelt informatie wanneer hun webpagina bezoeken, voornamelijk door het invullen van zijn registratieformulieren.

De volgende gegevens worden verzameld: volledige naam, email, telefoonnummer and adres.

Als regel geldt dat wanneer persoonlijke gegevens worden gevraagd om een ​​service te gebruiken of toegang te krijgen tot bepaalde inhoud, de levering ervan niet verplicht is, behalve in die gevallen waarin specifiek wordt aangegeven dat het gegevens zijn die vereist zijn voor de verstrekking van de service. In dit geval kan de gebruiker vrij kiezen om niet te registreren en/of de diensten niet te contracteren.

De gebruiker verklaart en garandeert dat alle door hem verstrekte gegevens waar en juist zijn en verbindt zich ertoe deze bij te werken. De wijzigingen worden gemeld aan de Functionaris Gegevensbescherming of aan het in artikel 2 hierboven vermelde adres.

De gebruiker erkent eveneens dat de door Badkamer & Keuken Makleaar verzochte gegevens noodzakelijk, passend en niet teveel zijn om de in artikel 5 hieronder vermelde doelstellingen te vervullen, wat onmogelijk zou zijn als deze gegevens niet worden verstrekt.

Elke valse of onjuiste verklaring die voortvloeit uit de verstrekte informatie en gegevens, evenals de schade die deze informatie kan veroorzaken, zal voor rekening van de gebruiker zijn.

 1. Doel – Wat gebruiken we persoonsgegevens voor?

De door de gebruiker opgevraagde persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Indien er diensten worden aangeboden via de Site, om een ​​commerciële relatie op te zetten en te onderhouden, en om de activiteiten uit te voeren en de services van Badkamer & Keuken Makleaar te verlenen (waaronder, zonder beperking, de beheer, administratie, verstrekking en verbetering van diensten).

 • Verzenden van nieuwsbrieven, evenals commerciële communicatie, promoties en/of advertenties van Badkamer & Keuken Makleaar, af en toe of periodiek. Het e-mailadres die de gebruiker opgeeft bij het invullen van het formulier op de Site kan daarom worden gebruikt om informatie te verzenden en updates te verstrekken over de aanvraag van diensten, evenals nieuws over Badkamer & Keuken Makleaar (af en toe of periodiek), updates, informatie over gerelateerde producten of diensten, enz. Deze verwerking berust op ons legitieme belang om onze producten en diensten te promoten.

 • Uitvoeren van een enquête of een wedstrijd

 • Personaliseren van de gebruikerservaring, waardoor onze mogelijkheid om aan hun behoeften te voldoen toeneemt.

 • Verbetering van de Site en het dienstenaanbod van Badkamer & Keuken Makleaar, gebaseerd op het legitieme belang van Badkamer & Keuken Makleaar om zijn producten en diensten voortdurend te verbeteren.

 • Verwerken van transacties en voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Badkamer & Keuken Makleaar onderworpen is, zoals fiscale verplichtingen. De gegevens die aan verwerking onderhevig zijn, zullen niet worden gebruikt voor doeleinden die afwijken van of onverenigbaar zijn met bovengenoemde doeleinden en die de oorspronkelijke verzameling ervan rechtvaardigden. Met dit alles gezegd, wordt opgemerkt dat de opgenomen gegevens, naast de doeleinden waarvoor zij uitdrukkelijk zijn verzameld, ook kunnen worden gebruikt voor het doen van statistieken, het beheren van incidenten of het uitvoeren van marktonderzoek. In deze gevallen zal Badkamer & Keuken Makleaar echter een compatibiliteitsanalyse uitvoeren overeenkomstig de toepasselijke voorschriften. De verwerking zal alleen worden toegestaan ​​als het oorspronkelijke doel compatibel is met het nieuwe doel of is toegestaan ​​overeenkomstig een onafhankelijke rechtsgrondslag. In deze gevallen zal de gebruiker worden geïnformeerd over de veranderingen in het doel of de rechtsgrondslag voor de verwerking van hun gegevens. We remind the user that they can oppose the sending of commercial communications (unsubscribe) and stop receiving emails from Badkamer & Keuken Makleaar, reliably notifying Badkamer & Keuken Makleaar, which will proceed to interrupt in the shortest possible time after receiving such communication. For this purpose, it may send an email to the address indicated in Section 2, a postal mail addressed to the address indicated in Section 2 hereof, or directly follow the unsubscribe instructions detailed at the end of each email of Badkamer & Keuken Makleaar.

 1. Hoe wij uw informatie gebruiken?

We zullen de informatie die we over u verzamelen gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Administratie-informatie

 • Account gebruiker maken

 • Getuigenissen

 • Klantfeedback verzamelen

 • Handhaving T&C -Klantenbestelling beheren

 • Ondersteuning

 • Gerichte advertenties

 • Administratie-informatie

 • Sitebescherming

 • Geschillenbeslechting

 • Gebruikersaccounts beheren

Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, vragen we u om toestemming en gebruiken we uw informatie alleen nadat u uw toestemming hebt gegeven en alleen voor het doel waarvoor u toestemming hebt gegeven, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

We bewaren uw persoonlijke gegevens bij ons voor 24 maanden nadat gebruikersaccounts inactief zijn geworden of zo lang als we het nodig hebben om de doeleinden waarvoor het is verzameld zoals beschreven in dit privacybeleid te vervullen.

 1. Toestemming

Door persoonlijke gegevens aan Badkamer & Keuken Makleaar te verstrekken, verklaart de gebruiker de volledige en onvoorwaardelijke verwerking van deze gegevens door Badkamer & Keuken Makleaar. De gebruiker geeft hierbij vrijwillig, uitdrukkelijk en informatief toestemming aan Badkamer & Keuken Makleaar om de verzamelde gegevens te gebruiken voor de in paragraaf 5 genoemde doeleinden, evenals de opname in de Badkamer & Keuken Makleaar-database.

Badkamer & Keuken Makleaar voert de verwerking van de gegevens van de gebruiker uit die is gerechtvaardigd door: (i) het aangaan van een overeenkomst met Badkamer & Keuken Makleaar door de gebruiker, conform de voorwaarden die de gebruiker bij het voltooien van het aanvraagformulier voor diensten (voorafgaand aan een eventuele aanstelling) beschikbaar worden gesteld en die de gebruiker (na het lezen ervan) kan accepteren door het selectievakje dat hiervoor is opgenomen; en (ii) de vrije, informatieve en ondubbelzinnige toestemming van de gebruiker, gegeven na het doornemen van dit privacybeleid waarin Badkamer & Keuken Makleaar de behandeling informeert die het met uw gegevens zal uitvoeren, en als u hiermee akkoord gaat, door het selectievakje dat daarvoor in het aanvraagformulier voor diensten is opgenomen. De verwerking van gegevens die niet wordt gedekt door één van de rechtsgronden die hierboven zijn aangegeven, zal worden uitgevoerd als Badkamer & Keuken Makleaar het noodzakelijk acht om een ​​gerechtvaardigd belang te beschermen en alleen als dit niet in strijd is met de fundamentele rechten en vrijheden van de gebruiker.

 1. Vervaldatum – Hoe lang bewaren we ze?

De gegevens worden vernietigd of gearchiveerd als ze niet langer strikt noodzakelijk of relevant zijn voor de in paragraaf 5 hierboven beschreven doelen. In het bijzonder worden persoonlijke gegevens bewaard zolang de zakelijke relatie van kracht is (en voor zover de gebruiker niet eerder om verwijdering heeft verzocht) en gedurende de periode waarin verplichtingen, schadeloosstellingen en/of verantwoordelijkheden kunnen voortvloeien uit de zakelijke relatie of voor de verstrekte diensten.
Badkamer & Keuken Makleaar informeert dat het de essentiële informatie zal bewaren om de oorsprong van de opgeslagen gegevens te identificeren gedurende de looptijd van de relatie van de klant met Badkamer & Keuken Makleaar en/of intrekking van toestemming door de gebruiker in overeenstemming met de informatie in paragraaf 5 van deze Privacyverklaring en/of de tijd die vereist is door de toepasselijke wetgeving.

 1. Geheimhouding / Toewijzing / Internationale Overdracht – Deelt Badkamer & Keuken Makleaar gegevens met derden?

Badkamer & Keuken Makleaar zal de verzamelde persoonsgegevens privé en vertrouwelijk houden en ze niet gebruiken voor andere doeleinden dan die vermeld in artikel 5 hierboven. Badkamer & Keuken Makleaar eist het ondertekenen van geheimhoudingsverklaringen en persoonsgegevensverwerking door haar medewerkers en derden die diensten verlenen die toegang hebben tot de inhoud van de databases (of deze verplichtingen opnemen in de serviceovereenkomsten die Badkamer & Keuken Makleaar met dergelijke providers sluit, zoals aangegeven in het volgende paragraaf).

De persoonsgegevens van de gebruiker die Badkamer & Keuken Makleaar verzamelt, worden niet overgedragen, verkocht, uitgewisseld, verzonden en/of meegedeeld aan een derde buiten Badkamer & Keuken Makleaar zonder de toestemming van de gebruiker, tenzij wettelijke verplichting en/of met het oog op het verlenen van diensten aan de gebruiker. Dit sluit bepaalde werknemers en serviceproviders niet in die Badkamer & Keuken Makleaar in staat stellen de Site operationeel te houden, de doeleinden uit artikel 5 hierboven na te leven en/of diensten aan de gebruiker te verlenen, die de verplichting hebben aangenomen de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens te waarborgen en zich te houden aan de van toepassing zijnde regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens, ten tijde van de aanstelling. In de contracten met de serviceproviders worden het doel, de omvang, de inhoud, de duur, de aard en het doel van de gegevensverwerking, het type persoonsgegevens, de categorieën eigenaren van gegevens en de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Badkamer & Keuken Makleaar en de aangestelde derden opgenomen.

In het bijzonder: Badkamer & Keuken Makleaar kan de verstrekte persoonsgegevens met controlerende bedrijven, dochterondernemingen, filialen, verwante bedrijven en/of tussenpersonen die verbonden zijn aan Badkamer & Keuken Makleaar delen.

Badkamer & Keuken Makleaar kan bepaalde persoonsgegevens die door de gebruiker zijn verstrekt intern binnen Badkamer & Keuken Makleaar delen, met bepaalde afdelingen, zoals administratie, marketing of IT.Tot slot moet de gebruiker weten dat Badkamer & Keuken Makleaar mag (en dat Badkamer & Keuken Makleaar het recht voorbehoudt) hun informatie te openbaren in de volgende gevallen: (i) wanneer dit wordt vereist door een gerechtelijke of administratieve autoriteit; (ii) als dit nodig is om uw rechten uit te oefenen in overeenstemming met de algemene voorwaarden van Badkamer & Keuken Makleaar en deze privacyverklaring; (iii) als dit nodig is om aan de wet te voldoen; (iv) als deze gegevens nuttig zouden kunnen zijn voor de bescherming van de rechten van derden; (v) wanneer dit nuttig is voor de bescherming van de rechten, het eigendom of de veiligheid van Badkamer & Keuken Makleaar, haar bestuurders, dochterondernemingen, filialen, directeuren, bestuurders, medewerkers, gebruikers of het algemeen publiek; en (vi) wanneer er redelijke gronden bestaan die verband houden met openbare veiligheid, nationale verdediging of volksgezondheid.

 1. Beveiliging – Hoe zorgen wij voor gegevensbeveiliging?

Badkamer & Keuken Makleaar verklaart zijn intentie om de technische en organisatorische maatregelen te nemen die nodig zijn om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen, overeenkomstig de bepalingen van de RGPD om hun vervalsing, verlies, raadpleging of ongeoorloofde verwerking te voorkomen.

Badkamer & Keuken Makleaar garandeert geen absolute privacy bij het gebruik van de Site, aangezien de mogelijkheid dat onbevoegde derden kennis ervan kunnen nemen niet uitgesloten kan worden. De gebruiker erkent dat de bestaande technische middelen die veiligheid bieden niet ondoordringbaar zijn en dat zelfs bij het nemen van alle redelijke veiligheidsmaatregelen het mogelijk is om manipulatie, vernietiging en/of verlies van informatie te lijden. Indien een beveiligingsincident wordt gedetecteerd en dat een significant risico vormt voor de eigenaar van de gegevens, zal dit gebeurtenis onmiddellijk gemeld worden aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit, samen met de genomen en/of nog te nemen correctieve en palliatieve maatregelen.

Badkamer & Keuken Makleaar is niet verantwoordelijk voor het verlies of de verwijdering van gegevens door gebruikers. Evenzo aanvaardt Badkamer & Keuken Makleaar geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door computervirussen.

Tenslotte moeten ook gebruikers maatregelen nemen om hun informatie te beschermen. Badkamer & Keuken Makleaar benadrukt dat u elke voorzorgsmaatregel neemt om uw persoonlijke informatie te beschermen tijdens het gebruik van het internet. U wordt ten minste aangeraden om regelmatig uw wachtwoord te wijzigen, met een combinatie van letters en cijfers, en ervoor te zorgen dat u een beveiligde browser gebruikt.

 1. Rechten van de eigenaar van de gegevens en procedures om hun uitoefening te beantwoorden – Wat zijn mijn rechten als eigenaar van de gegevens?

De gebruiker die de eigenaar is van de gegevens, kan op elk moment de rechten uitoefenen van toegang, rectificatie, annulering, bezwaar, beperking van de verwerking, portabiliteit, vertrouwelijkheid en verwijdering met betrekking tot hun persoonlijke gegevens, overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 en volgende van de RGPD, zoals van toepassing.
Het uitoefenen van deze rechten kan worden uitgevoerd door de gebruiker zelf via een e-mail aan badkamerenkeukenmakelaar@gmail.com, of door een van de methoden die worden vermeld in de hierboven vermelde geldende regelgeving. Badkamer & Keuken Makleaar kan de nodige gegevens verzoeken om de identiteit van de eigenaar van de gegevens te valideren.

De verwijdering van sommige gegevens zal niet plaatsvinden als dit schade kan toebrengen aan de legitieme rechten of belangen van derden, of als er een wettelijke verplichting is om de gegevens te bewaren.

 1.  
 2. Training – Trainen wij?

Het personeel van Badkamer & Keuken Makleaar dat functies vervult met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, wordt getraind om een betere bescherming van persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen te garanderen.

 1. Links naar derden – Bevat onze Site links naar andere sites?

De Site kan links bevatten naar websites van derden, met of zonder reclame-inhoud, waarvan de privacybeleid afwijken van dat van Badkamer & Keuken Makleaar. De gelinkte websites hebben geen verband met Badkamer & Keuken Makleaar en hun aanwezigheid impliceert op geen enkele manier een suggestie, uitnodiging of aanbeveling om de bestemmingsplaatsen te bezoeken of enige vorm van koppeling of associatie tussen Badkamer & Keuken Makleaar en dergelijke websites. Badkamer & Keuken Makleaar is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, het gebruik en de activiteiten van deze gelinkte websites, noch voor schade, huidig of toekomstig, materieel of moraal, direct of indirect, die door gebruikers worden geleden en voortvloeien uit de informatie op deze sites of uit de relatie die gebruikers kunnen aangaan met derden waarvan de diensten op de Site zijn gepubliceerd. Desondanks is elk commentaar op deze gelinkte websites nuttig voor Badkamer & Keuken Makleaar om de diensten te verbeteren en/of de integriteit van de Site te waarborgen. Badkamer & Keuken Makleaar stelt zich ten doel om alles wat mogelijk is te doen om te voorkomen dat er links op de Site staan naar sites met illegale inhoud.

 1. Cookies – Gebruiken wij cookies?

Wanneer de gebruiker de Site bezoekt, kan Badkamer & Keuken Makleaar enige informatie opslaan op hun computer in de vorm van een “cookie” of vergelijkbaar bestand. De Site gebruikt cookies om (i) advertenties te volgen, (ii) gegevens over Site-verkeer te verzamelen en (iii) de gebruikerservaring te verbeteren bij het gebruik van de Site.

De gebruiker moet weten dat om de Site te bezoeken, het niet nodig is om de installatie van cookies die door de Site worden verzonden toe te staan. Dit kan alleen vereist zijn in verband met bepaalde services. De gebruiker kan cookies van de harde schijf van zijn/haar computer verwijderen, toegang tot zijn/haar computer blokkeren via zijn/haar browser of de overeenkomstige optie kiezen wanneer wordt gevraagd over de mogelijkheid om cookies voor deze doeleinden te gebruiken en in overeenstemming met het Cookiebeleid van Badkamer & Keuken Makleaar.

Cookies zijn informatiebestanden die een website of de aanbieder van bepaalde diensten van de site naar de harde schijf van de computer van de gebruiker overbrengt via het browserprogramma. Cookies zelf kunnen de gebruiker niet persoonlijk identificeren (hoewel ze het IP-adres van de gebruiker kunnen bevatten), maar ze stellen hen in staat om de browser van de gebruiker te herkennen en bepaalde gegevens op te slaan (het besturingssysteem van de gebruiker, de domeinnaam van de website waarvan de Site is gelinkt, onder andere). Badkamer & Keuken Makleaar behoudt zich het recht voor om de diensten van derden in te huren om de gebruikers van de Site te analyseren en te begrijpen, die de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan het verbeteren van de diensten van Badkamer & Keuken Makleaar mag gebruiken.

 1. Goedkeuring

De gebruik van de Site door de gebruiker impliceert de kennis en volledige goedkeuring van het privacybeleid van Badkamer & Keuken Makleaar en de algemene voorwaarden van Badkamer & Keuken Makleaar, indien van toepassing. Evenzo accepteert de gebruiker het privacybeleid van Badkamer & Keuken Makleaar en de algemene voorwaarden van Badkamer & Keuken Makleaar door het verzoek tot dienstverlening te voltooien.

 1. Modificaties – Is dit de meest recente versie?

Dit is de huidige versie van de Privacy Policy van Badkamer & Keuken Makleaar, bijgewerkt op 14 augustus 2023.

Badkamer & Keuken Makleaar kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving deze Privacy Policy wijzigen. Deze wijzigingen zullen van kracht zijn vanaf hun publicatie op de Site of als ze aan gebruikers worden gemeld via een van de beschikbare middelen, wat eerst plaatsvindt. De gebruiker dient zich regelmatig op de hoogte te stellen van de hierin opgenomen voorwaarden door periodiek in te loggen.

Wij helpen met het kopen van badkamers/keukens. Betaal nooit meer te veel en krijg neutraal advies.

Contact Details
Copyright © 2018-2024 Badkamer & Keuken Makelaar
en_GBEN