fbpx

Algemene Voorwaarden

Bij vragen, neem contact op

Algemene voorwaarden Badkamerenkeukenmakelaar

 

Artikel 1: Definities

 

1.1

Badkamerenkeukenmakelaar, statutair gevestigd te Donkereweg 3, 1704DV Heerhugowaard.

1.2

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon aan wie Badkamerenkeukenmakelaar enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.

1.3

Opdracht: De door Opdrachtgever aan Badkamerenkeukenmakelaar verstrekte opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij de aankoop van een badkamer, keuken of ander product.

1.4

Product: De badkamer, keuken of ander product waarover Badkamerenkeukenmakelaar zal adviseren en/of bij de aankoop waarvan Badkamerenkeukenmakelaar zal bemiddelen.

1.5

Badkamer en Keukenzaak: De (derde) partij bij wie het product wordt aangekocht.

 

 

Artikel 2: Opdracht

 

2.1

Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Badkamerenkeukenmakelaar wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat opdrachtgever de offerte digitaal heeft bevestigd en ondertekend, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Badkamerenkeukenmakelaar is gerechtigd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.

2.2

In geval van intrekking van de Opdracht na ondertekening van de opdracht tot dienstverlening, is Opdrachtgever de in de opdrachtbevestiging overeengekomen annuleringskosten en de kosten voor de reeds uitgevoerde aanvullende diensten aan Badkamerenkeukenmakelaar verschuldigd.

2.3

Badkamerenkeukenmakelaar behoudt zich het recht voor om een met de Opdrachtgever afgesproken korting of opslag (in de voor akkoord getekende Opdracht) te corrigeren. Indien gedurende het aankooptraject blijkt dat een afgesproken korting of opslag ten onrechte is toegekend, wordt deze (conform de dan geldende tarieven) gecorrigeerd op de door Opdrachtgever te betalen factuur.

2.4

Alle aan Badkamerenkeukenmakelaar verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met Badkamerenkeukenmakelaar en worden door haar uitgevoerd, ook indien het de intentie van Opdrachtgever is dat de Opdracht door een specifieke persoon werkzaam bij Badkamerenkeukenmakelaar zal worden uitgevoerd.

2.5

Aan Badkamerenkeukenmakelaar verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Badkamerenkeukenmakelaar, niet tot resultaatverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit de afspraken tussen partijen anders blijkt.

2.6

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door Badkamerenkeukenmakelaar aangegeven termijnen waarbinnen zij de Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

                                                                              

 

                                                                              

2.7

Deze algemene voorwaarden zijn mede van toepassing ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van Badkamerenkeukenmakelaar en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voornoemde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor Badkamerenkeukenmakelaar werkzaam zijn.

2.8

Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Badkamerenkeukenmakelaar onvoorwaardelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Badkamer en Keukenzaak en adviezen Badkamerenkeukenmakelaar

 

3.1

Aanbiedingen of offertes, gepresenteerd door Badkamerenkeukenmakelaar namens een Badkamer en Keukenzaak aan Opdrachtgever zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Badkamer en Keukenzaak.

3.2

Vooraf gemaakte berekeningen door Badkamerenkeukenmakelaar met betrekking tot de kosten van een product zijn indicatief en kunnen geen rechten aan worden ontleend. Deze berekeningen kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse prijs- en productwijzigingen. Een definitieve berekening van de kosten kan worden verschaft zodra een Badkamer en Keukenzaak een offerte heeft uitgebracht die door Opdrachtgever is geaccepteerd.

3.3

Adviezen van Badkamerenkeukenmakelaar aan Opdrachtgever zijn momentopnames en zijn gebaseerd op de veronderstellingen van de op dat moment beschikbare producten. Pas wanneer een Badkamer en Keukenzaak een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Badkamerenkeukenmakelaar een definitieve berekening van de kosten verschaffen.

 

 

 

Artikel 4: Communicatie

 

4.1

In het geval dat Opdrachtgever enig digitaal bericht aan Badkamerenkeukenmakelaar heeft verzonden, mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Badkamerenkeukenmakelaar heeft bereikt indien hij een bevestiging van ontvangst daarvan heeft ontvangen, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging.

4.2

Algemene informatie, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, verstrekt door Badkamerenkeukenmakelaar, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, tenzij uit mededeling van Badkamerenkeukenmakelaar anders blijkt of het advies specifiek is toegespitst op de situatie van Opdrachtgever.

4.3

Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan Badkamerenkeukenmakelaar heeft bekend gemaakt, mag Badkamerenkeukenmakelaar erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

4.4

Opdrachtgever stemt ermee in dat informatie over de status en voortgang van de opdracht, actuele onderwerpen en nazorgactiviteiten bij voorkeur digitaal, via e-mail, door Badkamerenkeukenmakelaar wordt verstrekt.

 

Artikel 5: Betrokkenheid Derden

 

5.1

Badkamerenkeukenmakelaar is gerechtigd om derden te betrekken bij de uitvoering van de aan haar gegeven Opdracht indien dit noodzakelijk wordt geacht. De kosten verbonden aan de inschakeling van derden worden in overleg aan de Opdrachtgever doorberekend.

 

 

 

5.2

Indien Badkamerenkeukenmakelaar bij de uitvoering van de Opdracht gebruik dient te maken van adviezen opgesteld door externe partijen, inclusief maar niet beperkt tot adviezen van tegelzetters, stukadoors, aannemers, en dergelijke, zal Badkamerenkeukenmakelaar zoveel mogelijk vooraf overleggen met Opdrachtgever. Bij de selectie van de betrokken derde zal Badkamerenkeukenmakelaar de nodige zorgvuldigheid betrachten. Badkamerenkeukenmakelaar is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

5.3

Badkamerenkeukenmakelaar is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor derden die bij de uitvoering van de Opdracht zijn ingeschakeld, met uitzondering van externe adviseurs zoals aangegeven in artikel 5.2.

 

Artikel 6: Honorarium en Betaling

 

6.1

Het honorarium voor de dienstverlening van Badkamerenkeukenmakelaar wordt naast de order van de Opdrachtgever aan de badkamer- en keukenzaak in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Badkamerenkeukenmakelaar informeert de Opdrachtgever voorafgaand aan de Opdracht over de samenstelling en het bedrag van het honorarium.

6.2

Wijzigingen in belastingen en/of heffingen opgelegd door de overheid worden altijd aan de Opdrachtgever doorberekend. Badkamerenkeukenmakelaar is gerechtigd om overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen indien de kosten van materialen, diensten of andere kosten die invloed hebben op de kostprijs van Badkamerenkeukenmakelaar stijgen na de aanvaarding van de Opdracht.

6.3

Facturen van Badkamerenkeukenmakelaar dienen door de Opdrachtgever te worden betaald binnen 7 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of indien de factuur anders vermeldt.

6.4

Indien de Opdrachtgever namens een badkamer- en keukenzaak producten aan de Opdrachtgever in rekening brengt, dient de Opdrachtgever te begrijpen dat het niet betalen, of niet tijdig betalen, van in rekening gebrachte producten kan leiden tot extra kosten voor mogelijke incassoprocedures voor rekening van de Opdrachtgever.

6.5

Verrekening door de Opdrachtgever van bedragen in rekening gebracht door Badkamerenkeukenmakelaar met een door de Opdrachtgever gestelde tegenvordering, of opschorting van betaling door de Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is enkel toegestaan indien de tegenvordering door Badkamerenkeukenmakelaar uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend, of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

6.6

Indien de Opdrachtgever de door Badkamerenkeukenmakelaar in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

6.7

Betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs als de Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.8

Indien de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever hiertoe aanleiding geeft, kan Badkamerenkeukenmakelaar de levering van haar diensten opschorten totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid heeft verschaft voor zijn betalingsverplichtingen.

 

Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever

 

7.1

De Opdrachtgever is verplicht om alle relevante informatie, zowel gevraagd als ongevraagd, te verstrekken aan Badkamerenkeukenmakelaar voor een correcte uitvoering van de Opdracht.

7.2

Badkamerenkeukenmakelaar kan alleen aan haar zorgverplichting ten opzichte van de Opdrachtgever voldoen indien de Opdrachtgever de in 7.1 bepaalde verplichting strikt naleeft.

 

7.3

Indien voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet volgens de gemaakte afspraken ter beschikking van Badkamerenkeukenmakelaar zijn gesteld, of indien de Opdrachtgever op een andere wijze niet aan zijn informatieverplichtingen heeft voldaan, is Badkamerenkeukenmakelaar gerechtigd om de uitvoering van de Opdracht op te schorten.

 

7.4

De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle aan Badkamerenkeukenmakelaar verstrekte informatie.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid van Badkamerenkeukenmakelaar

 

8.1

De aansprakelijkheid van Badkamerenkeukenmakelaar, inclusief haar directie, medewerkers en ingeschakelde personen tijdens de uitvoering van de Opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Badkamerenkeukenmakelaar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Op verzoek wordt nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verschaft.

8.2 Indien de in artikel 8.1 genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Badkamerenkeukenmakelaar geen dekking verstrekt, is de aansprakelijkheid van Badkamerenkeukenmakelaar, alsmede haar directie, medewerkers en personen die zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de Opdracht, beperkt tot het totaalbedrag van het honorarium dat in verband met de Opdracht, die de oorzaak van de schade is, aan de Opdrachtgever in rekening is gebracht. Indien Badkamerenkeukenmakelaar geen honorarium voor haar diensten aan de Opdrachtgever heeft berekend, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat aan de Opdrachtgever is gefactureerd.

8.3

De uitvoering van de verstrekte Opdracht is uitsluitend voor de Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de Opdrachtgever.

8.4

Badkamerenkeukenmakelaar is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever of derden lijden als gevolg van incorrecte, incomplete of late verstrekte informatie door de Opdrachtgever.

 

8.5

Badkamerenkeukenmakelaar is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit fouten in de software of andere computerprogrammatuur die Badkamerenkeukenmakelaar gebruikt, tenzij deze schade verhaald kan worden op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

8.6

Badkamerenkeukenmakelaar is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het feit dat (e-mail)berichten verzonden door de Opdrachtgever niet zijn ontvangen door Badkamerenkeukenmakelaar.

8.7

Badkamerenkeukenmakelaar is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het feit dat de Opdrachtgever niet tijdig de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van Badkamerenkeukenmakelaar, afgesloten financiële producten, heeft voldaan.

8.8

Het bepaalde in dit artikel laat de aansprakelijkheid van Badkamerenkeukenmakelaar voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten onverlet.

8.9

De Opdrachtgever kan pas overgaan tot ontbinding van de overeenkomst met Badkamerenkeukenmakelaar indien Badkamerenkeukenmakelaar na een behoorlijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever. Verplichtingen tot betaling die zijn ontstaan voor het moment van ontbinding en/of die betrekking hebben op reeds geleverde diensten, blijven onverminderd van kracht.

 

Artikel 9: Overmacht

 

9.1

Badkamerenkeukenmakelaar is niet verplicht tot het nakomen van enige verplichting indien dit redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd als gevolg van veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden, welke buiten haar toedoen zijn ontstaan.

 

9.2

Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting door Badkamerenkeukenmakelaar wordt in ieder geval niet als toerekenbaar beschouwd en valt niet onder haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, brand, stakingen of uitsluitingen, rellen of oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder export-, import- of transit verboden, vorst en alle andere omstandigheden van zodanige aard dat gebondenheid niet langer kan worden gevergd van Badkamerenkeukenmakelaar.

 

Artikel 10: Privacy

 

10.1

Alle persoonlijke informatie, verstrekt door de Opdrachtgever aan de Badkamerenkeukenmakelaar, zal enkel en alleen door de Badkamerenkeukenmakelaar gebruikt worden voor het uitvoeren van de verleende Opdracht of voor het versturen van mailings, tenzij de Badkamerenkeukenmakelaar volgens de Nederlandse wetgeving of openbare orde verplicht is om deze informatie door te geven aan een bevoegde autoriteit.

10.2

Wanneer de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de opname van zijn/haar persoonlijke gegevens in mailinglijsten van de Badkamerenkeukenmakelaar, zal de Badkamerenkeukenmakelaar deze informatie op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever uit de desbetreffende lijst verwijderen.

 

Artikel 11: Verlies van Rechten

 

11.1

Klachten met betrekking tot de werkzaamheden van de Badkamerenkeukenmakelaar of de hoogte van de in rekening gebrachte bedragen, moeten, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen na ontvangst van de desbetreffende documenten, informatie of facturen, of binnen 60 dagen na de constatering van de tekortkoming, worden ingediend bij de Badkamerenkeukenmakelaar. Een klacht indienen betekent niet dat de Opdrachtgever zijn/haar betalingsverplichtingen kan opschorten.

 

11.2

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever tegen de Badkamerenkeukenmakelaar in verband met de door de Badkamerenkeukenmakelaar verrichte werkzaamheden, vervallen na één jaar na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 12: Diversen

 

12.1

Het Nederlands recht is van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en verleende Opdrachten door de Badkamerenkeukenmakelaar.

12.2

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden die schriftelijk tussen de Badkamerenkeukenmakelaar en de Opdrachtgever zijn overeengekomen, prevaleren boven deze algemene voorwaarden.

12.3

Afspraken die op officieel briefpapier van de Badkamerenkeukenmakelaar zijn gemaakt en ondertekend door bevoegde functionarissen worden erkend als afkomstig van de Badkamerenkeukenmakelaar.

12.4

De Badkamerenkeukenmakelaar is alleen gebonden aan afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Badkamerenkeukenmakelaar en de Opdrachtgever.

12.5

Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn, dan wordt alleen de desbetreffende bepaling uitgesloten, alle andere bepalingen blijven van kracht.

12.6

De Badkamerenkeukenmakelaar heeft het recht om eenzijdig de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wanneer er wijzigingen plaatsvinden, zal de Badkamerenkeukenmakelaar de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen en de aangepaste voorwaarden toezenden. De Opdrachtgever heeft het recht om binnen 30 dagen na kennisgeving bezwaar te maken tegen de aangepaste voorwaarden. Als er geen bezwaar wordt gemaakt, gelden de aangepaste voorwaarden vanaf de door de Badkamerenkeukenmakelaar aangegeven datum.

Wij helpen met het kopen van badkamers/keukens. Betaal nooit meer te veel en krijg neutraal advies.

Contact Details
Copyright © 2018-2024 Badkamer & Keuken Makelaar
nl_NLNL